Reglement van onderscheidingen

Reglement Onderscheidingen v.v. DESK

Inleiding


Op 8 april 2019 heeft het bestuur van v.v. DESK besloten om het vanaf 2006 bestaande document ‘Reglement voor het toekennen van DESK-onderscheidingen’ te wijzigen. De redenen hiervoor waren een ‘upgrading’ van de tekst, het verwijderen van een bepaalde onderscheiding, een wijziging van de naam van een van de onderscheidingen en een aanvulling op reeds verleende onderscheidingen.

Het vernieuwde reglement is in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 11 november 2019 goedgekeurd.

 

Het bestuur acht het passend om de oorspronkelijke inleiding van het bestaande document anno 2006 integraal in dit reglement op te nemen.

 

“Bij de voordracht van lid Bert Bool als lid van verdienste (februari 2006) is in het hoofdbestuur de wens geuit voor het hebben van een aantal toetsbare criteria, waaraan afgewogen kan worden of iemand wel of niet in aanmerking komt voor de benoeming als’ lid van verdienste’.

 

Omdat DESK echter meer vormen van onderscheiden kent, zijn die andere vormen in dit reglement eveneens uitgewerkt. Het reglement is in maart 2006 besproken in het Dagelijks Bestuur, waarna het definitieve document opgemaakt is. Dit document is op 28 maart 2006 ter finale bespreking aangeboden aan het hoofdbestuur. Bij het ooit opnieuw op laten maken van de verenigingsstatuten zal besloten moeten worden wat in de statuten wordt opgenomen over de onderscheidingen. Tot die tijd zou dit document vastgesteld kunnen worden als onderdeel van het nog te ontwikkelen huishoudelijk reglement van de vereniging.”
 

Het vernieuwde reglement

Bepalingen inzake:

a. het erelidmaatschap

b. het lidmaatschap van verdienste

c. het ontvangen van de Joost-Willem-Bink-Bokaal

d. de benoeming tot vrijwilliger(s) van het jaar

 

In de statuten van v.v. DESK is hierover in artikel 4, lid 4 vastgelegd: Op voorstel van het bestuur kan de algemene leden vergadering een lid wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging het predicaat ‘erelid’ of ‘lid van verdienste’ verlenen.

Ereleden en leden van verdienste behouden alle rechten en verplichtingen, die aan hen als gewoon lid toekomen, respectievelijk op hen als gewoon lid rusten, behoudens het bepaalde in artikel 13, lid 3: Degene aan wie het predicaat ‘erelid’ is verleend, is vrijgesteld van het betalen van contributie.

 

Criteria voor het erelidmaatschap
Een erelid is iemand die wegens zijn verdiensten als blijk van onderscheiding het lidmaatschap van een vereniging is opgedragen of verder – na formeel optreden – zonder verdere verplichtingen is toegekend.

 

De beoordeling van een aanvraag:
1. Er moet sprake zijn van een persoonlijke en zeer bijzondere verdienste voor de vereniging voor de v.v. DESK en/of haar leden.
 

2. Degene die voorgedragen wordt, hoeft ten tijde van de benoeming geen lid te zijn van v.v. DESK.

3. Voor zijn bijzondere verdienste draagt degene die voorgedragen wordt een persoonlijke, maatschappelijke of bestuurlijke verantwoordelijkheid.

4. Aan bestuursleden van v.v. DESK kan alleen na aftreden als bestuurslid een erelidmaatschap worden toegekend. Aan voorzitters van v.v. DESK kan, in zeer uitzonderlijke gevallen, gelijk met de benoeming als erelid tevens de titel ‘erevoorzitter’ worden verleend.

5. Het erelidmaatschap dient de toekenningscriteria voor een lidmaatschap van verdienste duidelijk te overstijgen.

6. De algemene leden vergadering dient in te stemmen met het benoemen van iemand als erelid van de vereniging.

7. Zowel voor ereleden als voor leden van verdienste kan de benoeming ook postuum plaats vinden.

Min of meer toevallig zijn, na overlijden, een aantal gebouwen/opstallen op sportpark Eikendijk vernoemd naar ereleden, zoals de ‘Jan Verhiel Tribune’ en het ’Wim en Theo Soeterboekplein’. In het dagelijks bestuur is destijds de vraag aan de orde gesteld of deze toevalligheid omgezet moet worden in een structureel gebaar, als extra waardering voor de inbreng van deze personen en als verankering op het eigen sportpark van de historische betekenis van hen voor v.v. DESK. Voorlopig wordt een besluit om een gebouw of ruimte te noemen naar een persoon overgelaten aan spontaan hierover opkomende gedachten in de vereniging. In 2018 is het ‘Jurre Janssenlaantje”, de verbinding tussen het hoofdveld en de koffiecorner, genoemd naar jeugdlid Jurre, die in 2013 ten gevolge van een noodlottig ongeval is overleden.

 

In de DESK-historie zijn de onderstaande personen onderscheiden met het erelidmaatschap:

Jac Smit (25jarig jubileum), Pastoor de Klijn (25jarig jubileum), Wim Soeterboek (tevens erevoorzitter), Jan Verhiel, Willy Peeters, Theo Soeterboek, Jan Balvers (50- jarige bruiloft), Drik Snoeren, Piet Henskens (tevens erevoorzitter) (2008), Hennie Balvers (2012), Ben van Beers (D) (2014).

 

Criteria voor het lidmaatschap van verdienste

1. Er moet sprake zijn van een bijzondere verdienste voor de v.v. DESK en/of haar leden.
 

2. Degene die voorgedragen wordt als lid van verdienste hoeft ten tijde van de benoeming geen lid van v.v. DESK te zijn.
 

3. Degene die reeds benoemd is als erelid kan niet als lid van verdienste benoemd worden.
 

4. In algemene zin wordt een bijzondere verdienste gekenmerkt door de lengte van de periode waarin iemand verdienstelijk is geweest. Er moet bij een enkelvoudige activiteit sprake zijn van een lange periode dat de activiteit of werkzaamheid is uitgeoefend. In een kortere periode moet er sprake zijn van meervoudige activiteiten of van activiteiten met een hoge intensiteit of moeilijkheidsgraad. De verdienste wordt op vrijwillige basis en zonder vergoeding of tegenprestatie verricht. De verdienste en degene die zich verdienstelijk maakt, wordt door het merendeel van de leden ook als zodanig herkend en erkend. De vereniging en/of haar leden hebben aantoonbaar voordeel van de verdienste.

5. Er zijn omstandigheden, niet vallend onder wat onder punt 2 vermeld staat, die toch kunnen leiden tot benoeming van lid van verdienste. Zonder een limitatieve opsomming te geven, kunnen dat zijn:

  • Het verrichten van levensreddende handelingen voor leden van v.v. DESK of voor op of in de nabijheid van het sportpark verkerende personen.
  • Het verrichten van een heldhaftige daad, bij voorbeeld bij ongeval of calamiteit, waarmee voor v.v. DESK of haar leden of omstanders grotere risico’s worden voorkomen of weggenomen.
  • Het op verzoek van het bestuur verrichten van eenmalige, complexe werkzaamheden of activiteiten, welke in hoge mate bijdragen aan het huidige en toekomstige welbevinden van v.v. DESK of haar leden.
  • Het vervullen van een bijzondere rol of taak bij jubilea van de vereniging.
  • Het zijn van een expliciet voorbeeld, voor met name de jeugdleden van DESK, waar het gaat over het zich gedragen overeenkomstig goede waarden en maatschappelijk aanvaarde normen en het voorkomen en bestrijden van zinloos geweld, discriminatie en pestgedrag.
 

6. Leden van verdienste kunnen worden voorgedragen door ieder lid door schriftelijk indienen van een aanvraag bij het bestuur. Het bestuur beslist over de aanvraag met in acht name van het volgende:
de benoeming van een lid van verdienste geschiedt in een bestuursvergadering, waarin de statutair vereiste meerderheid van het bestuur aanwezig is. De benoeming geschiedt in het bestuur op basis van het unanimiteitsbeginsel. Dat betekent dat het voorstel met algemene stemmen moet worden aangenomen.

 

DESK heeft de volgende leden van verdienste: Jacques van Heijst (75jarig jubileum 2005), Christ van Wezel (75jarig jubileum 2005), Bert Bool (consul 2006), Ad van Beek (2008), Albert Damen(2010) en Hans Snoeren (2012).

 

Criteria voor het ontvangen van de Joost-Willem-Bink-Bokaal

De voorloper van deze bokaal is de Jozef Hübben Stimuleringsprijs. Jozef Hübben is een belangrijk lid geweest in de jaren tachtig en negentig binnen de jeugdafdeling van DESK. Vanwege zijn grote verdiensten is er jaarlijks een prijs toegekend aan een prominent jeugdlid- of elftal.

De Jozef Hübben Stimuleringsprijs werd voor het eerst uitgereikt in 1998 door de voorzitter van de afdeling Jeugdvoetbal en echtgenote Annie Hübben-de Man aan een jeugdspeler of jeugdelftal die of dat een voorbeeldfunctie vervulde voor andere jeugdleden in het seizoen voorafgaand aan de benoeming. Aan de benoeming zijn verbonden een boeket bloemen, een persoonlijk bewijs voor de winnaar en een gegraveerde medaille.

Vanaf 2016 is de prijs met goedkeuring van mevr. Hübben-de Man veranderd in de Joost-Willem-Bink-Bokaal. Joost-Willem Bink is een DESK lid dat al jarenlang een voorbeeldfunctie vervuld heeft met name lange tijd als speler van DESK 1 en later als lid van diverse commissies. Op basis van een aantal karakteristieke eigenschappen, die kenmerkend zijn voor Joost Willem, zal een jeugdspeler of elftal geselecteerd worden voor deze onderscheiding. Die kenmerken zijn inzet, sportiviteit, respect, doorzettingsvermogen, collegialiteit en samenwerking.

 

Criteria voor de benoeming Vrijwilliger(s) van het jaar

De vereniging kent sinds 1997 de benoeming van de vrijwilliger(s) van het jaar. Deze onderscheiding wordt toegekend door de leden zelf, die kandidaten voor kunnen dragen aan het bestuur. Het dagelijks bestuur benoemt de vrijwilliger van het jaar. Er wordt gekeken naar een aantoonbare inzet ‘om niet’, een groot draagvlak onder de leden en een inschatting van hoe de benoeming gaat vallen bij de leden. De benoeming is geheim tot aan het moment van uitreiking tijdens de vrijwilligersavond.

De vrijwilliger van het jaar ontvangt een oorkonde, een vermelding op The Wall of Fame in het clubhuis, een beloning van € 50 en een boeket bloemen.

 

Tot vrijwilliger(s) van het jaar zijn benoemd:

1997 Marijke Balvers

1998 Bert Bool

1999 Hennie Balvers

2000 Albert Damen

2001 Cees Dannenberg/John Grootswagers

2002 Arnold Paashuis/Ben van Beers (D)

2003 Harrie van de Pas

2004 Harrie van Boxtel/Annie Hiibben

2005 Piet Henskens/Jac Klerx

2006 Kor Zijlmans

2007 Jan Kemmeren

2008 Sjoukje Monsma

2009 Ton Brouwers

2010 Jan in ‘t Groen, Mari van Heijst, Ton Kieboom, Marijn Klerx, Cor Schoenmaker

2011 René de Man

2012 Wilfried Domenie

2013 William Saleming

2014 Ad van Beek

2015 Dieter Cleijn

2017 Jaap van den Corput, Bert van Deelen, Gerard Kemmeren, Jan Kemmeren, Henk Kimenai, Huub Schalken, Chiel Snoeren, Rosalinde Veldhuisen, Jozef Verboven, Kor Zijlmans

2019 Susanne Landzaat

 

Aldus opgemaakt door secretaris Christ van Wezel

Terug naar boven